KFE: ynformaasje 2016

Op de website is ferskate ynformaasje bywurke.

Sa kinne jimme de folgjende saken fine:

Gearstalling Bestjoer en kommisjes (haadmenu)

– Jierferslach 2015 (lofts menu: Ynformaasje, Jierferslaggen)

– Agende Federaasje Snits (lofst menu: Agenda, Federaasje)

– Seizoensfolder foar de jongerein (lofter menu: Jongerein, Seizoenfolder)

– Programmaboekje (sjoch foarside lofts)

 

Miskien ha jimme it al sjoen, mar NIJ op de website is ek de Agenda, lofts op de website.

Dizze agenda kinne jimme ek fine lofst menu: Agenda, KF Easterein)

In soad lêswille en skarrelje mar ris efkes oer de website!

 

Webbehear KF Easterein