KNKB Manlju 50+

KNKB 50+ manlju A klasse t.i.l. en B klasse t.i.l. + herk.

Hjoed de manlju 50+ yn Easterein op besite. Mei prachtige waarsomstannigheden 3 fjilden fol! Under lieding fan de klupskiedsrjochters en mei help fan karmasters én blokjerinners ha we in moaie keatsdei hân yn Easterein!

A klasse:
1e priis
Jan Fokke Mulder Dronryp
Mannes van Weert Leeuwarden
Klaas Dijkstra Veenwouden

2e priis
Evert Tolsma Dronryp
Tjeerd Dijkstra Wommels
Johan Prinsen Goutum

3e priis
Piet Zondervan Jorwert
Keimpe Jan Talsma Sneek
Andre Dijkstra Witmarsum

4e priis
Ludwig Seerden Franeker
Gerrit Groen Wergea
Doede Machiela Sint Annaparochie

B klasse:
1e priis
Harald Wiersma Metslawier
Marcus Elzinga Bitgummole
Germ Hallema Jorwert

2e priis
Gerrie Otter Goutum
Johan Wittermans Sneek
Klaas van der Vlugt Witmarsum

3e priis
Pieter Porte Wommels
Roel Sijbesma Easterein
Sipke Hiemstra Easterein

1e priis herk.
Henk Mulder Dronryp
Ype Tiemersma Easterein
Harmen Gerbrandy Warns

2e priis herk.
Age van der Goot Goenga
Johannes de Vries Bitgum
Maikel Versnel Sint Annaparochie