Ferslach federaasje jeugd 31-05-2024

Ferslach Federaasjepartij 31-05-2024

Freed 31 maaie foen de federaasjedei foar de jeugd fan federaasje Súdwest-Fryslân wer plak yn Easterein. Altiid in hiel gepuzzel foar de ‘fitte futters’, in partij wêr’t we in soad freegje moatte fan ús frijwilligers, mar sadra de goed 100 bern ien kear los binne is it in prachtig gesicht! Foaral de pupillenjongens ha de dei moai meipakt, de lêtste slach waard bij harren slein om goed 21.00 oere. It wie wer in moaie keatsdei yn Easterein. Hjirúnder de útslachen per kategorie, lokwinske allegear!

Welpen famkes t.i.l.

1e priis
Anne de Jong
Mirthe Goodijk

2e priis
Lianne Tolsma
Lotte Kuiper

1e priis herkansingsronde
Lisanne de Boer
Else Zeinstra

2e priis herkansingsronde
Jeldau Raap
Iris Bosgra

Welpen jonges
1e priis
Jelke Sijbesma
Jimte Grondsma

2e priis
Jens de Vries
Harmen Joustra

3e priis
Matthijs Hoekstra
Jelmer Roorda

1e priis herkansingsronde
Djurre Visser
Thys Strikwerda

2e priis herkansingsronde
Johannes Heerma
Jort Kronemeijer

Pupillen famkes
1e priis
Else Vis
Gabriella de jong

2e priis
Marin Grondsma
Marije Wiersma

1e priis herkansingsronde
Amy Giliam
Marrit van der Weij

2e priis herkansingsronde
Dycke Wijnsma
Wietske Poelsma
Ilse de Graaf

Pupillen Jonges
1e priis
Max Menage
Finn Lips

2e priis
Arjen van der Meer
Dirk Regeling

3e priis
Redmar Feenstra
Freek de Koning

1e priis herkansingsronde
Thys Jansen
Bouwe Postma

2e priis herkansingsronde
Age Oane de Vries
Tyme Bekema

Skoalfamkes
1e priis
Lisa Hornstra
Doutzen Twijnstra

2e priis
Lyset Westra
Sanne Frouk Dijkstra

Skoaljonges
1e priis
Dion Stegeman
Ruben Monsma

2e priis
Jimte Tilma
Nico de Vries

3e priis
Silvester van der Molen
Sybren Strikwerda

Jonges/Famkes/Junioaren
1e priis
Martsen van der Goot
Sander Velzen

2e priis
Ate Schaap
Jiska Altenburg
Jarno van der Weij

1e priis herkansingsronde
Sietse Jan de Vries
Anna Marit Twijnstra

2e priis herkansingsronde
Iris Jasper
Wiebren Tamming