Kompetysjekeatsen 2012

It is no seker! Tongersdei 19 april, start kompetysjekeatsen senioaren!

 

Nijs oer it kompetysjekeatsen 2012

 

Op tongersdei 19 april 2012 wurdt wierskynlik de earste kompetysjejûn fan 2012 foar de senioaren organisearre!

 

Ha6ldt dizze website en foaral de Kompetysjeynformaasje goed yn de gaten foar de aktuele ynformaasje?

 

Kontaktpersoanen binne Christian Hoekstra en Ype Tiemersma.