Kompetysjekeatsen 2012

It is no seker! Tongersdei 19 april, start kompetysjekeatsen senioaren!

 

Nijs oer it kompetysjekeatsen 2012

 

Op tongersdei 19 april 2012 wurdt wierskynlik de earste kompetysjej├╗n fan 2012 foar de senioaren organisearre!

 

Ha6ldt dizze website en foaral de Kompetysjeynformaasje goed yn de gaten foar de aktuele ynformaasje?

 

Kontaktpersoanen binne Christian Hoekstra en Ype Tiemersma.