Ledengearkomste 7 maart

Wy wolle jimme fan herte útnoegje foar de foarjiersgearkomste fan de Keatsferiening Easterein. Wy wolle it graach mei jimme ha oer it kommende keatsseizoen.
De gearkomste sil plakfine op woansdei 7 maart 2018 om 20.00 oere yn “De Skoalleseize”.

Wurklist:

1. Iepening

2. Meidielings en ynkommen stikken

3. Oantekens fan de foarjiersgearkomste op 8 maart 2017

4. Finansjeel ferslach:
          -rekken 2017
          -begrutting 2018

5. Ferslach kaskommisje en beneaming nij lid

6. Presintaasje jierferslach 2017

7. Skoft

8. Bestjoersferkiezing:
           Oftredend   Marten Faber, foarsitter technyske kommisje
           Foardracht   Bauke Dijkstra
           Oftredend   Wilma Sjaarda, foarsitter PR kommisje
           Foardracht   Fakatuere

9.  Stikken KNKB-gearkomste op 15 maart 2018 

10. Punten fan út it bestjoer, ûnder oare:     
          -meidielings fan út de foarjiersgearkomste Federaasje Snits
          -ûntwikkelings sportkompleks “De Skoalleseize”   
          -ôfskied kommisjeleden 
          -fakatueres: stân fan saken

11.  Wedstriidaginda 2018

12. Omfreegjen

13. Sluting

 

Graach oant sjen op 7 maart!