15-05-2013 – Kniplokaaltsjepartij

Wat hawwe wij it troffen mei it waar dizze dei! . It wie in prachtiche keatsdei!  De foarsizzing fan dizze dei:  “wiet waar”.  Mar dit is oan ûs foarbei gongen.

 

By de kabouters wie it in iepen ledenwedstriid. Bern die net lid binne  mar it wolris probearje woenen koene dizze dei  meidwaan. Dértroch binne der dizze dei 8 twatallen yn bij de kabouters. Ervaren kabouters en kabouters die fan neat wisten. No.. en dat gong prachtich tegearre…wolris wat teloarstellingen mar oer it gehiel nommen ha de bern mekoar goed oppeppe kinnen. Ast net in priis wûn hiest dan wie der  in moai oantinken yn de foarm fan in medalje . Neffes ús hat eltsenien syn stjonkende  bêst dien dizze dei.  

  

Utslag Kabouters.

 

Winnersrûnde:     

1e priis  Arjen Stremler en Marije Zijlstra

2e priis   Judith v.d. Weerdt en Senay Sixma

 

Ferliezersrûnde :

1e priis  Sybrand Vellinga en Nyka Ottens    

2e priis  Niels Hiemstra en Mette Stap.

 

By de welpen wie der poule keatsen. En mei 5 twatallen en 1 folslein partoer hawwe se allegearre 3x keatse kinnen.

 

Utslag Welpen  

1e priis   Nynke Paauw en Marrit Hiemstra

2e priis   Bauke Reijnhoudt en Jelmer Brouwer

3e priis   Amber Reijnhoudt en Redmer Wiersma.

 

Bij de pupillen binne dizze dei 4 pertoer,  2 pertoer  fan 2 en 2 fan trije keatsers. Ek sy koenen 3x keatse.   

 

Utslag Pupillen

1e priis Selma de Boer en Marc Janssen.

2e priis Hendrik v.d. Eems , Halbe Willem Overal en Rimmer Kamstra

          

By de skoaljeugd wie der 3x in totaal oare list fan 4 pertoer.  De krans wie foar de bêste A,B en C maat en ek sa foar de 2e priis.

 

Utslag skoaljeugd.        

1e priis

A-Jeska Terpstra

B- Rutger Wiersma

C -Geja Hofstee

 

2e priis  

A- Janieke Dykstra

B -Julia Paauw

C -Tjalling Tjalsma.

 

Kabouters

Welpen

Pupillen

Skoaljeugd / jonges en famkes(Foto’s en ferslach: de Jongereinkommisje)