Opset doarpenkompetysje Wallball

De wurkgroep Wallball is fan plan in doarpenkompetysje op te starten foar Wallball.
Ynteresse? Sjoch ûndersteand foar mear ynformaasje!
 

 • Teams fan ferskate doarpen, ferienings as stêden spielje tsjinmekoar
 • Op tiisdei –as tongersdeitejûn, oanfang 19 oere, yn maaie, juny en july
 • By foarkar wurdt spiele op in  bûtenmuorre, mar as alternatyf kin ek keazen wurde foar in
  binnenmuorre
 • In team bestiet út minimaal 2 persoanen, der meie meardere teams fan ien feriening
  meidwaan
 • 3 wedstriden per jûn: 2 tsjin 2 en 2x 1 tsjin 1
 • Spielplakken: Seisbierrum, Sint Anne, Bitgum, Ljouwert, Grou, Wytgaard, Jirnsum, Marsum,
  Berltsum, Boalsert, Arum en Reduzum
 • Fanôf 16 jier
 • Opjaan fia wallball@knkb.nl foar 1 maaie
 • Foar fragen kin der kontakt opnaam wurde mei J. Siegersma (j.siegersma@upcmail.nl)
 • Foar mear ynformaasje sjoch op: http://www.knkb.nl/pageid=13375/articleid=14515/Opzet_dorpencompetitie_Wallball.html