Poiesz Jeugdsponsoractie

Easterein, 1-2-2014

 

Keatsferiening Easterein wol minsken warber meitsje foar de nije Poiesz Jeugd Sponsor Actie!

De Jeugd Sponsor Actie rint fan moandei 3 febrewaris o/m 30 maart 2014 by Poiesz supermarkten.

FB jongen-met-pas 

– Wy trúne minsken oan om mei de Poiesz Voordeel Clubpas te boadskipjen by Poiesz

– Klanten fan Poiesz wurden mei de Voordeel Clubpas stiper fan keatsferiening Easterein.

 

 

Elke klup/feriening hat wol in ferlanglist foar de jongerein.

 

De bedoeling is om dit mei de opbringst fan de Poiesz Jeugd Sponsor Actie te realisearjen. Minsken wurde dêrom oantrún om harren boadskippen te dwaan by de Poiesz mei de Voordeel Clubpas dy’t op namme stiet fan keatsferiening Easterein.

Door de Voordeel Clubpas pas skanne te litten by de kassa wurde de digitale sponsorpunten takint oan ús fereniging. Tagelyk wurde de euro’s foardiel fan de Jeugd Sponsor Aanbiedingen ôflutsen fan it kassatotaal fan de klant.

 

 

Hoe mear sponsorpunten fia de Voordeel Clubpas takint wurde oan keatsferiening Easterein, hoe mear sponsorjild oan it ein fan de aksje troch Poiesz supermarkten útkeart wurdt.

Het sponsorjild komt te goede oan de jeugdôfdieling. De Voordeel Clubpas fan keatsferiening Easterein is te krijen fia de Jongereinkommisje of by de kassa fan de Poiesz supermarkt oan de Legedyk 30 yn Scharnegoutum..

 

 

Foar mear ynformaaje kin men kontakt opnimme mei informatie kunt u contact opnemen met:

Jongereinkommisje

Hans Kooistra

foarsitterjongerein@kfeasterein.nl

De Singel 9

8734 HP Easterein

0515-331560 

 

Mear oer de Jeugdsponsoractie: Ynformaasje Jeugdsponsoractie

 

Tuskenstân fan de aksje: Poiesz Jeugdsponsoractie Tuskenstân