Rabo Ledensponsoring

 Jou € 5 fan it sponsorbudzjet fan de Rabobank oan KF Easterein!

 

 

 

 

 
Rabobank Snits Súdwest-Fryslân hâldt ek dit jier wer de aksje Rabo Ledensponsoring.

Bist lid fan Rabobank Snits Súdwest-Fryslân? Dan kinst € 5 fan it sponsorbudzjet fan de bank weijaan oan dyn favoriete feriening, stifting as ynstelling.

Ek ús feriening docht mei oan dizze aksje. We bin bekind ûnder nûmer RLS 093, dit nûmer hast nedich by it ynfoljen fan it stimbiljet dat fan 1 desimber oant en mei 31 desimber op de webside fan Rabobank Snits Súdwest-Fryslân stiet: www.rabo.nl/sneek-zwf/ledensponsoring

 

Om dyn stim útbringe te kinnen moast klant én lid fan de Rabobank wêze. Ast net lid bist dan wurdtst automatysk lid makke ast dyn stim útbringst.

 

Alfêst tige tank foar dyn bydrage! Wy hoopje fansels op dyn stim en dêrmei € 5 foar de keatsferiening!