Sealkeatsen 2019

Sealkeatsen snein 15 desimber

 

It keatsseizoen is al in oantal wiken foarbij en dat wie spitich genôcht ek te sjen oan de opjefte. Yn totaal wiene der 11 leden dy harren opjoen hiene foar de sealkeatswedstriid. Dêr hiene natuerlik noch wol in oantal bij kinnen mar y.f.m. Sinteklaasvieringen en oare droktes slagge dat net. Dit mocht de pret natuerlik net drukke. Mei 11 keatsers op de list waarden der 3 ferskillende listen ferkeatst. Nei in soad spannende partijen, inkele geweldiche boppeslagen en ferskate bysûnder atletyske aksjes giene de folgende minsken der mei de priizen fan troch.

 

 

A-maten

1ste priis                     Tjeerd Dijkstra                       19 earsten foar, 15 tsjin

2de priis                       Rémon Tie Bouma               18 earsten foar, 11 tsjin

 

B/C maten

 

1ste priis                       Tymen Dijkstra                     21 earsten foar, 9 tsjin

2de priis                       Sipke Hiemstra                     21 earsten foar, 10 tsjin

3de priis                       Tom Couperus                      19 earsten foar, 15 tsjin

 

Nei de tiid ha wij mei syn allen noch efkes gesellich sitten. Takom jier mar wer en dan hoopje wij natuerlik wer op wat mear dielname.