Sealtrainings 2024

Fanôf 21 maart geane we wer los mei de sealtrainingen yn Sporthal De Greidhoeke yn Easterein.

De trainingsdata binne tongersdei 21 maart, 28 maart, 4 april, 11 april, 18 april en 25 april 2024

Sjoch hjir foar mear ynformaasje en om dy op te jaan.

 

Simmertrainings 2024

Fanôf tiisdei 30 april starte de simmertrainings. De kabouters, welpen, jongens & famkes bliuwe dit jier yn Easterein. De pupillen en skoaljeugd kinne dit jier meitraine en kompetysjekeatse yn Wommels. Sadra der mear bekind is oer de tiden, kinne jimme dit hjir lêze.