Foarútsjoch 5-6 maaie

De mannen ha ôfrûne wikein al de earste keatswedstriden meimakke mar foar de measten begjint kommend wikein it seizoen. Keatsleafhawwers kinne de Eastereiner leden yn mar leafst 9 Frykse doarpen/stêden yn aksje sjen. Hjirûnder fine jim in oersjoch fan wedstriden op sneon 5 en snein 6 maaie en hokker leden wêr en hoe let te finen binne.

 

Sneon 5 maaie

Kategory

Soart wedstriid

Wêr?

Hoe let?

Wa?

Heren 50+

t.i.l.

Berltsum

11.00

Sipke Hiemstra

Roel Sijbesma

Froulju Haadklasse

f.f.

Kimswerd

10.00

Sietske Okkema

Jelien Pompstra

Tineke Dijkstra

Marije Hiemstra

Martine Tiemersma

Imke v/d Leest

Anke Marije Pompstra


Snein 6 maaie

Kategory

Soart wedstriid

Wêr?

Hoe let?

Wa?

Heren Haadklasse

Útnoeging

Frentsjer

12.00

Dirk-Yde Sjaarda

Heren 1e klasse

Útnoeging

Stiens

11.00

Bauke Dijkstra

Jelte-Pieter Dijkstra

Froulju Haadklasse

Ôfdieling

Frentsjer

11.00

Imke, Marije en Anke

Sietske, Gabriële en Jildou

Jelien, Martine en Tineke

Jonges A&B-klasse

t.i.l.

Minnertsgea

10.00

Rémon Tie Bouma

Famkes A&B-klasse

t.i.l.

Akkrum

10.00

Nyncke Pytsje Terpstra

Margretha Terpstra

Gerry Edou Mollema

Skoalfamkes

t.i.l.

Menaam

10.00

Baukje Terpstra

Pupille Famkes

t.i.l.

Wynaam

10.00

Jeska Terpstra

Mirjam Punter

Julia Paauw

Welpen famkes

t.i.l.

Ljouwert

10.00

Corrie Kroondijk

Roelie Kroondijk

Nynke Paauw

Machteld Veldman

 De folsleine listen binne te finen op www.knkb.nl of www.kaatsen.nl 

 

Wat in keatsers ferskine op ‘e fjilden kommend wikein! Alle keatsleafhawwers, folle plesier! En alle keatsers en keatsers, hiel folle sukses!! Winne jim prizen of hat ien in leuk ferslach? Ferjit it net troch te jaan! Stjoer in mail nei webbehear@kfeasterein.nl