Opjefte wedstriden

LEDENWEDSTRIDEN

Opjefte senioaren by:
Romine Jelsma
Vrijburg 16
8734 GK Easterein
Tillefoan: 06-22709673
Mail: opjefte@kfeasterein.nl

Wedstriden op:
woansdei   opjaan moandei foar 20.00 oere
freed          opjaan woansdei foar 20.00 oere
sneon        opjaan tongersdei foar 20.00 oere
snein         opjaan freed foar 20.00 oere

Ynlis (per partij):

  • ledenwedstriden: € 3,00
  • seal- en nachtkeatsen: € 5,00

Opjefte jongerein (o/m 16 jier) by:
Fetsje Terpstra-Schaap
Hofsleane 8
8734 HN Easterein
Tillefoan: 0515-331874
Mail: opjeftejongerein@kfeasterein.nl

Wedstriden op:
woansdei       opjaan snein foar 20.00 oere
freed/sneon   opjaan tiisdei foar 20.00 oere
snein               opjaan woansdei foar 20.00 oere

De jongerein hoegt gjin ynlis te beteljen foar de ledenwedstriden

Jonges en famkes fan 14 jier en âlder meie ek dielnimme oan de senioarenwedstriden (leden). Der moat dan wol ynlis (€ 3,00) betelle wurde.

Allinnich balkeare mei net. Bij frije formaasje partijen mei it partoer dit sels witte.