Opjefte wedstriden

LEDENWEDSTRIDEN

Opjefte senioaren by:
Wietse Vink
Tillefoan: 06-54774931
Mail: opjefte@kfeasterein.nl

Neist dit mailadres kin der no ek fia in groepsapp opjûn wurde foar lede-wedstriden. Mochten jim dêr yn wolle meldt dit dan efkes by Wietse (as Dirk-Yde Sjaarda, Wilma Sjaarda).

Wedstriden op:
woansdei   opjaan moandei foar 20.00 oere
freed          opjaan woansdei foar 20.00 oere
sneon        opjaan tongersdei foar 20.00 oere
snein         opjaan freed foar 20.00 oere

Ynlis (per partij):

  • ledenwedstriden: € 3,00
  • seal- en nachtkeatsen: € 5,00

Opjefte jongerein (o/m 16 jier) by:
Marijke Jellema – Poelsma
Tillefoan: 06-15264221
Mail: opjeftejongerein@kfeasterein.nl

Wedstriden op:
woansdei       opjaan snein foar 20.00 oere
freed/sneon   opjaan tiisdei foar 20.00 oere
snein              opjaan woansdei foar 20.00 oere

De jongerein hoegt gjin ynlis te beteljen foar de ledenwedstriden

Jonges en famkes fan 14 jier en âlder meie ek dielnimme oan de senioarenwedstriden (leden). Der moat dan wol ynlis (€ 3,00) betelle wurde.

Allinnich balkeare mei net. Bij frije formaasje partijen mei it partoer dit sels witte.