Opjefte wedstriden

LEDENWEDSTRIDEN

Opjefte senioaren by:
Wietse Vink
Tillefoan: 06-54774931
Mail: opjefte@kfeasterein.nl

Neist dit mailadres kin der no ek fia in groepsapp opjûn wurde foar lede-wedstriden. Mochten jim dêryn wolle meld dit dan efkes by Wietse (as Dirk-Yde Sjaarda, Wilma Sjaarda).

Wedstriden op:

sneon       opjaan foar woansdei 20.00 oere                                                                                                                                                                                          snein        opjaan foar tongersdei 20.00 oere

Ynlis (per partij):

  • ledenwedstriden: € 4,00
  • seal- en nachtkeatsen: € 6,00

Opjefte jongerein (o/m 17 jier) by:
Marijke Jellema – Poelsma
Tillefoan: 06-15264221
Mail: opjeftejongerein@kfeasterein.nl

Wedstriden op:
tiisdei          opjaan foar sneon 20.00 oere                                                                                                                                                                                        woansdei    opjaan foar snein 20.00 oere
freed            opjaan foar tiisdei 20.00 oere
sneon           opjaan foar tiisdei 20.00 oere

De jongerein hoecht gjin ynlis te beteljen foar de ledenwedstriden

Jonges en famkes fan 15 jier en âlder meie ek dielnimme oan de senioarenwedstriden (leden). Der moat dan wol ynlis (€ 4,00) betelle wurde.

Allinnich balkeare mei net. Bij frije formaasje partijen mei it partoer dit sels witte.