Opjefte wedstriden

LEDENWEDSTRIDEN

 

Opjefte senioaren by:
Wietse Vink
WhattsApp: KF opjefte-@pp
Mail: opjefte@kfeasterein.nl

Mochten jim yn de groepsapp wolle, meld dit dan efkes by Wietse (06-54774931).

 

Wedstriden op:

sneon       opjaan foar woansdei 20.00 oere

snein        opjaan foar tongersdei 20.00 oere

 

Ynlis (per partij):

  • ledenwedstriden: € 4,00
  • seal- en nachtkeatsen: € 6,00

 

Allinnich balkeare mei net. Bij frije formaasje partijen mei it partoer dit sels witte.

 


 

Opjefte jongerein (o/m 17 jier) by:
Peter Stuiver as Wiepkje Sijbesma-Hiemstra
WhattsApp: Jongereinkeatsen
Mail: opjeftejongerein@kfeasterein.nl

Mochten jim yn de groepsapp wolle, meld dit dan efkes by Peter (06-17446764).

 

Wedstriden op:

woansdei               opjaan foar snein 20.00 oere

freed/sneon           opjaan foar tiisdei 20.00 oere

snein                      opjaan foar woansdei 20.00 oere

 

De jongerein hoecht gjin ynlis te beteljen foar de ledenwedstriden.

Jeugd fan 15 jier en âlder meie ek dielnimme oan de senioarenwedstriden (leden). Der moat dan wol ynlis (€ 4,00) betelle wurde.

Allinnich balkeare mei net.