Westriidlist Jong Feinte Partij 2024

De Jong Feinte komt der wer oan! De partoeren binne opjûn, en dit jier dogge der 26 partoeren mei. Ek stjit der dit jier wer in partoer fan Easterein op de list. It belooft in spannende en moaie keatspartij te wurden, mei in protte talint en entûsjasme. Kom allegear del om de partoeren oan te moedigjen en te genietsjen fan in prachtige dei fol keatsfertier!

Westriidlist Jong Feinte Partij 2024