Útslagen KNKB froulju HK en 1e kl. yn Easterein 23-06-2025

Ferslach KNKB haadklasse en 1e klasse froulju 23-06-2024

In prachtige keatsdei hjoed yn Easterein wêr’t we de froulju haadklassers en 1e klassers op besite hiene. Under lieding fan skiedsrjochter Sybren Visser en klubskiedsrjochter Hendrik Sweering waarden de earste ballen krekt nei 11-en slein.

De haadklasse bestie út in poule fan 4 partoer, sadat elts 3x keatse koe. De 1e klassers ferketatsten in gewoane list mei herkansing. Hjirûnder de priiswinners.

Haadklasse

1e priis

Amarins de Groot                   Leeuwarden
Jeska Terpstra                         Easterein
Gerde Lycklama a Nijeholt    It Heidenskip

2e priis
Annet de Haan                      Sint Annaparochie
Sjanet Wijnia                           Wommels
Noa Elzinga                            Bolsward

1e klasse

1e priis
Noelle Hiddinga                     Sint Annaparochie
Lisanne Scharringa                 Dronryp
Jeldau Koopmans                  Lollum

2e priis
Aletta van Popta                   Minnertsga
Marsha Broersma                   Stiens
Fiera de Vries                          Groningen

3e priis
Anna Ennema                        Sexbierum
Marrit Wielenga                      Tzum
Fianne Dijkstra                        Easterein

1e priis herk.

Britt Joustra                             Lollum
Lisanne Venema                    Lollum
Gyanne Hiemstra                   Workum

In wurd fan tank oan de frijwilligers en ús fanatyke blokjerinners, grutte klasse!