07-08-2016 – KNKB Skoalfamkes A+B

A klasse skoalfamkes 07-08-2016 Easterein

 

Under omstannichheden fan rein, sinne, hurde wyn en spitigernôch in blessuere hiene we genôch by it ein op dizze dei. De skoalfamkes keatsten yn poulesysteem wêr fan it oant de lêste wedstriid noch alle kanten út koe. Uteinlik wie der 1 partoer die’t alle wedstriden wûn hawwe en die hiene hjirmei ek de 1e priis. Mar wa’t de 2e priis wûn, wie wat spannender. Mei 1 punt ferskil is dat úteinlik beslikke.

 

1e priis (mei 21 punten foar en 10 punten tsjin): Marije Bodde Grou en Fiera de Vries Seisbierrum

2e priis (mei 16 punten foar en 12 punten tsjin): Rixt Fokkema Harns en Larissa Smink Makkum

20160807 EastereinSkoalfamkesA grut


B klasse skoalfamkes 07-08-2016 Easterein

 

Under omstannichheden fan rein, sinne, hurde wyn, in ôfsizzing en spitigernôch in blessuere hiene we genôch by it ein op dizze dei. Hjirtroch moast der in protte bylotte wurde en sa no en dan wat langer wachte wurde tusken de omlopen troch. Lokkich dat it waar middeis better waard wêrtroch it noch in moaie en spannende keatserij waard. De finale yn de winnersronde waard wûn troch Jessie Rekker en Julia Marthine Rienks mei 5-3/6-0 fan Lisl van der Schaar en Silke Heinsma.

 

1e priis: Jessie Rekker Boalsert en Julia Marthine Rienks Dronryp

2e priis: Lisl van der Schaar Aldebildtsyl en Silke Heinsma St Anna

3e priis: Baukje Heeringa Reduzum en Hanne Siegersma Minnertsgea

 

1e priis herkansingsronde: Famke Zijlstra Boalsert en Tineke Terpstra Easternytsjerk

2e priis herkansingsronde: Indy Tuinier Makkum en Jeltine Meulenaar Winsum (bylotte)

20160807 EastereinSkoalfamkesB grut