17-07-2016 – Bospartij

Under prachtige waarsomstandigheden waard hjoed yn Easterein de ledenparty foar de ús jongste leden ferkeatst. Sponsere troch mechanisatie bedriuw Bos út Easterein, werfoar ús grutte dank. 

 

By de kabouters in poule fan 4 partoer wer we lotte hiene mei 3 ferskillende listen. Dus elke kear in oare maat en dan nei 3 partijen de earsten en tsjinearsten by elkoar optelle.

De útslach wie as folgt:

1e priis A maat mei 21 punten Sybrand Stremler

1e priis B maat mei 18 punten Mare van der Velde

2e priis A maat mei 17 punten Brecht Stegenga

2e priis B maat mei 16 punten Nynke Velzen

20160717 Bospartij1Kabouters 

By de welpen ek 1 poule mei 4 partoer. Der wie de nei 3 omlopen 1 partoer mei 3 oerwinningen en dus de krans.

1e priis mei 21 punten Nyka Ottens en Ridzert Veldman

2e priis mei 19 punten Liset Sijbesma, Geertje van der Weide en Theunis Ynema

20160717 Bospartij2Welpen 

By de pupillen 2 poules fan elk 3 partoer wer de partoeren út beide poules it tsjin elkoar opnimme moasten. Nei 3 omlopen makke dat de folgende útslach:

1e priis mei 19 punten Siebo Boersma en Niels Janssen

2e priis mei 16 punten Redmer Stegenga en Niels Hiemstra

3e priis mei 15 punten Jelmer Brouwer en Thijs Janssen

20160717 Bospartij3Pupillen 

De skoaljeugd en de jonges /famkes keatsten hjoed byelkoar en der hiene we ek poulekeatsen mei 4 partoer.

1e priis mei 21 punten Mirjam Punter, Sydrik Kooistra en Nadja Sixma

2e priis mei 15 punten Rutger Wiersma, Tessa Ottens en Halbe Willem Overal

20160717 Bospartij4SkoalbernFJ 

As leste nog ús dank oan de alders op de tillegraaf, de frywilligers efter de bar en Christian en syn hulptroepen foar it lizzen fan de fjilden. Omdat we nog 2 kransen oer hiene fûnen wy dat Annie Sjaarda en Tinie Hoekstra, de 2 froulju efter de bar, dizze hjoed fan ús fertsjinne hiene. Beide nog noait ien wûn en no koene se grutsk mei de hage om’e nekke nei hus!

20160717 Bospartij0 

Eltsenien in goeie simmerfekansje tawinske, foar de bern die net op fekansje binne is der op tiisdei gewoan kompetysjekeatsen.