16-1-2015: Sportferiening en Spultsjes

KF logo - kopie SDSEmbleem

 

 

 

 

 

 

Beste leden fan keatsferiening Easterein,

 

En foaral de leden dy EN lid binne fan de keatsferiening EN lid binne fan fuotbalferiening S.D.S,

 

FREED 16 JANNEWARIS – 19:30

 

organisearre keatsferiening Easterein (Ald-Feinteklup) en fuotbalferiening SDS (aktiviteitenkommisje) in

 

SPULTSJEJUN – KLAVERJASSEN

 

klaverjassen

De jûn sil begjinne om 19:30 oere yn de kantine fan de Skoalleseize

 

De lieding fan de jûn is yn de fertrouwde hânnen fan Sipke Hiemstra en Oebele Anema.

 

Dat minsken, kom op 16 jannewaris nei De Skoalleseize foar in sportyf tegearrebarren yn de Skoalleseize!