36ste Okkemapartij!

Sneon 5 july wurdt de 36ste Okkempartij hâlden!

Okkema

Al 36 jier lang is Leanbedriuw Okkema stiper fan dizze Federaasjepartij fan Federaasje Snits!

Dat is fansels hiel bysûnder en as feriening binne we der tige wiis mei!

 

De wedstriid is iepen foar alle Federaasjes fan Fryslân/Nederlân.

Opjefte kin fia de KNKB-stie by Wedstrijdagenda

 

Dus achte keatsers en keatsters, NET STINNE, mar DER HINNE!