Aksje jongerein

23-04-2015

UPDATE AKSJE!

 

Dizze moanne is de staasjejildaksje by de Jumbo Kooistra supermerk yn Wommels!

De opbringst is bestimd foar it twadde keatskamp fan KF Easterein

 

It keatskamp wurd hâlden op 6, 7 en 8 maaie op Sportpark de Skoalleseize.

 

Kommende sneon 25 april fanôf 14.00 oere sil de jeugd flessen en miskien sels ek kratten ophelje yn Easterein.

It soe moai wéze at jim de staasjejildflessen foar harren bewarje en klearsette wolle!

 

Alfêst tige tank foar jimme mwiwurking en stipe oan it 2e Keatskamp KF Easterein

 

 

 


 

6-4-2015

De jongerein fan keatsferiening Easterein sil yn de moanne april in AKSJE hâlde!

 

De opbringst fan dizze STAASJEJILD-AKSJE komt ta oan it keatkamp 2015!

 

Yn ‘e moanne april kinne misken de flessebontsjes ynleverje by de Jumbo yn Wommels.

20150331 Jumboaksje