KF: Baltsje slaan yn de Greidhoeke

SporthalGreidhoeke

Beste leden,

 

As keatsferiening kinne wij nog in oerke gebrûk meitsje fan de sporthal de Greidhoeke.

 

Woansdei 15, 22 en 29 april…. fan 19.00 oant 20.00 oere,

kinne de leafhawwers die der belang by hé in baltsje slaan.

 

Wa graach foar keningsdei en it nije keatsseizoen in potsje keatse wol, om alfêst de foarm op te pakken en grutte spierpine foarkomme wol, is op bobbesteande datums/tiidstippen fan herte wolkom….

 

Graach eltse kear efkes in eurootsje meinimme!!!!

 

Wij hope oant woansdei…

 

Mei freonlike groetnis,

Bestjoer Kf Easterein