Alder/bernpartij op sneintemiddei 3 juny

Wat wie it in geselliche en sportive middei, mei in hapke en in snapke! Hearlik waar ek, bytsje bewolkt, sa no en dan kaam de sinne der troch. Foar guon âlders wie it de earste kear binnen it keatsfjild, mar de bern joegen goeie oanwizings. 16 âlders/omkes/buorjonge/sus en 16 bern dienen mei yn trije kategoryen en elk partoer koe trije kear in heal oere keatsen. It gong net om priizen, mar it wie wol tige slagge!

 

alder bern partij 03 06.png