Belijning op MFT

ATTINSJE

 

Woansdei 27 juny, fanôf 07.30 oere wurdt op it Multyfunskjoneel terrein de belijning oanbrocht!

 

It terrein is dan TICHT en kin NET BRUKT wurde.

 

Tiisdeijûn sil it terrein ôfsletten wurde troch de slachbeam.

 

Wurkgroep MFT

Klaas Pompstra

20120311 MFT_Easterein16