Easterein haadklasse 1e omloop

IMAG0629Yn Easterein is de earste omloop ferkeatst. Mei in moaie kloft minsken op it fjild om de keatsarena’s fan de froulju en manlju en ûnder it each fan de keatsferslachjouwers en -analisten wurdt der ûnder prachtige waarsomstannichheden keatst foar in moaie prizenpot.

 

Foar de minsken dy noch thús sitte. It waar is geweldich, je kinne in drankje en in hapke nimme en de TAGONG is FERGEES.

 

MANLJU

Manlju1

De utslach fan de 1e omloop:

1. Gert-Anne van der Bos c.s. – 2. Bauke Triemstra c.s. 5-3:6-6

3. Jan Dirk de Groot c.s. – 4. Jelte-Pieter Dijkstra c.s. 5-4:6-6

5. Pieter van Althuis c.s. – 6. Johan van der Meulen c.s. 5-3:6-4

7. Tjisse Steenstra c.s. – 8. Peter van Zuiden c.s. 5-5:4-6

 

By partoer 2 is bylotten Hyltsje Bosma fan partoer 4 en by partoer 6 is bylotten Hendrik Kootstra. Ofwêzich wienen Teake Triemstra (partoer 1) en Cornelis Terpstra (partoer 6)

 

 

 

FROULJU

Froulju1

De utslach fan de 1e omloop:

1. Lisette Wagenaar c.s. – 2. Evelien Westra c.s. 4-5:4-6

3. Marije v.d. Meer c.s. – 4. Iris van der Veen c.s. 5-0:6-6

5. Marije Hiemstra c.s. – 6. Evelien Westra c.s. 5-4:6-6

7. Nicole Hempenius c.s. – 8. Tineke Dijkstra c.s. 5-5:0-6

 

By partoer 2 is bylotten Evelien Westra fan partoer 6. Rianne Vellinga wie ôfwêzich.