Easterein haadklasse finales

De Federaasjedei belibbe har slot mei de prachtige haadklassewedstriden. De winners binne bekend en mei de bysûndere prizen yn ûntfangst nimme.

 

MANLJU

De finale by de manlju wurdt wûn mei 2-5:0-6 troch Peter van Zuiden, Marten Feenstra en Daniel Iseger en dêrmei binne Fert Anne vd Bos, Alle Jan Anema en Patrick Scheepstra twadde wurden

20140530 Easterein HaadklasseManlju1epriis

1e priis

Peter van Zuiden Tjerkwert

Marten Feenstra Feinsum

Daniël Iseger Ljouwert

 

2e priis

Gert-Anne van der Bos Ljouwert

Alle Jan Anema Grou

Patrick Scheepstra Frjentsjer

 

Sjoch ek by Heren hoofdklasse Door elkaar loten del (8 part.) 

En by Daniël Iseger boekt vierde zege in tijdsbestek van zeven dagen

 

 


 FROULJU

De finale waard wûn troch Evelien Westra, Imke vd Leest en Manon Scheepstra mei 5-2:6-2 en dêrmei de twadde priis foar Tineke Dijkstra, Esther Wagenaar en Fenna Zeinstra. Yn Easterein dus twa Eastereinder froulju yn de finale en dat wie bêst genôch!

 

De 3e priis wie foar Marije vd Meer, Nynke Sybrandy en Harmke Siegersma troch winst op Marije Hiemstra, Sjoukje Visser en Melissa Rianne Hiemstra mei 5-1:6-2

20140530 Easterein HaadklasseFroulju1epriis 

Sjoch ek by Dames hoofdklasse Door elkaar loten del (8 part.)

En by Partuur Evelien Westra wint in Easterein

 

 

Foto’s fan Henk Bootsma Fotografie