FB CUP: 04-06-2014 utslaggen

 

Utslaggen 4 juni

 

2e ronde: 4 juni 2014 (11 juni Harlingen)

Easterlittens

HEREN:

1. Easterlittens – Sexbierum- 1 5-5:6-6

2. Grou – Franeker 2 5-5:6-4

DAMES:

3. Groningen 1 – Wommels 4-5:6-6

4. Minnertsga – Groningen 2 5-3:6-2

 

Harlingen (ivm lanenkaatsen is deze wedstrijd op 11 juni)

HEREN:

1. Bolward 1 – St.Jacobiparochie 2

2. Harlingen – St.Jacobiparochie 1

DAMES:

3. Berltsum – Dronryp

4. Bitgum – Franeker 1

 

Makkum

HEREN:

1.Tzummarum 1 – Makkum 2 5-3:6-4

2. Makkum 1- Bitgum 3-5:4-6

3.Easterein – Bolsward 2 5-2:6-6

 

DAMES:

It moast dus dochs Frentjser 2 – Easterein 1 wêze (4.Easterein 4 – Easterein 1)

WIZIGING

 

Yn Makkum giet de wedstriid Easterein 4 – Easterein 1 NET troch!

 

De útslach fan de 1e ronde kloppe net. Easterein 4 hie ferlern fan Frjentsjer 2.

It programma fan 4 juny is derom dus ferkeard presintearre troch de KNKB.

 

De wedstriid Frejntsjer 2 – Easterein 1 wurdt derom letter ynhelle

vrijgeloot: Minnertsga, Easterlittens

 

 


 

Utslaggen 14 maaie

HEREN

Witmarsum Makkum 1 2 – 5 6 – 6

Heerenveen 1 Easterein 2 – 5 4 – 6

Sexbierum 1 Deinum 5 – 2 6 – 6

Harlingen Wommels 5 – 5 6 – 4

Grou Sint Annaparochie 5 – 2 6 – 6

Damwoude Bitgum 3 – 5 2 – 6

Franeker 2 Heerenveen 2 5 – 0 6 – 4

Goutum Tzummarum 1 0 – 5 2 – 6

Britsum/Jelsum/Cornjum Sint Jacobiparochie 2 2 – 5 4 – 6

Easterlittens Sexbierum 2 5 – 3 6 – 4

Makkum 2 Tzummarum 2 5 – 0 6 – 0

Leeuwarden Minnertsga 5 – 5 4 – 6

Berltsum Sint Jacobiparochie 1 4 – 5 4 – 6

Dronryp Bolsward 1 1 – 5 4 – 6

Franeker 1 Bolsward 2 3 – 5 4 – 6

 

 

DAMES

Bozum Easterein 1 5 – 5 2 – 6

Groningen 1 Easterein 3 5 – 0 6 – 0

Folsgare Franeker 1 1 – 5 0 – 6

Easterein 2 Easterlittens 2 – 5 0 – 6

Sint Annaparochie Berltsum 0 – 5 0 – 6

Stiens Groningen 2 5 – 5 0 – 6

Dronryp Ee 5 – 3 6 – 6

Bolsward Wommels 0 – 5 0 – 6

Easterein 4 Franeker 2 5 – 0 6 – 6

Minnertsga Deinum 5 – 1 6 – 0

Wolsum Bitgum 2 – 5 0 – 6

 

 

 


 

Jûn is de earste ronde fan de FB cup. Der binne ek wedstriden yn Easterein.

knkb logo web

Alle wedstriden begjinne om 19:00 oere!.

 

Faar Easterein docht der ien manljuspartoer mei en mar leafst fjouwer frouljuspartoeren!

Easterein – Manlju

1. Doede Rients Okkema, Bauke Dijkstra, Dirk-Yde Sjaarda

 

Easterein – Froulju

1. Martine Tiemersma, Imke v.d. Leest, Marije Hiemstra

2. Tineke Dijkstra, Marit Kuperus, Jelien Pompstra

3. Lysbet Bakker, Margretha Terpstra, Ida Hallema

4. Hester Kingma, Marijke Johanna de Boer, Gabriële Bouma

 

Sjoch foar mear ynformaasje op de site fan de KNKB

 

Wedstriidskema 14 maaie

 20140514 FBCUP1