Ferslach froulju haadklasse en 1e klasse yn Easterein

Froulju haadklasse en 1e klasse yn Easterein op 14-05-2017.

 

Om 11.00 oere binne de froulju los gien yn Easterein op de moaie fjilden fan de Skoalleseize. It waar wie hearlik en it sin dus bêst. We ha ús bêst dien om genôch karmasters foar trije fjilden te regeljen en mei wat help fan de taskôgers is dat tige slagge.
Sa no en dan kaam der in lyts, ferfrissend, buike oer. Nei spannende partijen en in moaie keatserij binne bij de haadklasse  ûndersteande partoeren yn de prizen fallen.

 

1e priis:

Anne Monfils KIMSWERD
Nynke Sijbrandij LJOUWERT
Marrit Zeinstra PEINS

 

2e priis:

Ilse Tuinenga BERLTSUM
Wiljo Sijbrandij LJOUWERT
Manon Scheepstra LJOUWERT

 

3e priis:

Elly Hofman DRONRYP
Marte Altenburg GROU
Louise Krol IE

 

 

 

Bij de earste klasse giene nei in moaie list fan 16 partoer de folgende partoeren mei in priis nei hús:

 

1e priis

Tineke Dijkstra WJELSRYP
Hermine Sytema DEINUM
Marije van der Meer LJOUWERT

2e priis

Jildou Sweering FOLSGEARE
Sigrid de Jong BLAUWHÚS
Idske Zijlstra DRYLST

 

3e priis:

Anna-Brecht Bruinsma WOMMELS
Mariska Hoogland BITGUMMOLE
Grada van der Schoot HARNS

 

3e priis:

Nelie Steenstra MINNERTSGEA
Anouk Tolsma DRONRYP
Martzen Deinum WOMMELS

 

1e priis ferl:

Selma van der Molen WYTMARSUM
Jeska Terpstra EASTEREIN
Kim Dijkstra MAKKUM

 

2e priis ferl.:

Akkelyne de Haan WIER
Everdyna de Haan WIER
Boukje Terpstra EASTEREIN