Keatskes 14-05-2017

It reinde wer prizen ôfrûne wykein! Op alle fronten :-)! Hjirûnder in oersjoch.

 

13 maaie

Easterwierrum, famkes, A klasse, t.i.l.

1e priis: Jeska Terpstra

2e priis: Roelie Kroondijk

 

 

 

 

 

Easterwierrum, famkes, B klasse, t.i.l.

2e priis: Corrie Kroondijk

 

 

 

 

Itens, Federaasje, skoaljeugd

1e priis: Redmer Stegenga

2e priis: Liset Sijbesma

 

 

 

14 maaie

 

Folsgeare, manlju 50+

1e priis Ype Tiemersma

3e priis Tjeerd Dijkstra

 

 

 

 

Easterein, froulju 1e klasse, f.f.

1e priis: Tineke Dijkstra