Ferslach jongerein ledenpartij 14-07-2018

Op sneon 14 july wie der in wedstriid foar de jongerein. It waar wie wer prachtich, bytsje wyn en sinneskyn! Tige spannende partijen, 5 earsten gelyk/6 gelyk en dan yn it tuskenspul de bal wer yn it perk slaan… By de kabouters noch wol, prachtich! We moasten by alle kategorieen de earsten telle, it lei ticht by elkoar. Der wiene 39 bern oan it keatsen. We sjogge werom op in tige slagge dei!

 

 

Kabouters

1e priis Femke Paauw

             Steffen Schram

2e priis Fenne Sijbesma

             Tryntsje de Jong

 

Welpen

1e priis Sibrand Stremler

             Eelkje de Jong

             Jerryd Schram

2e priis Brecht Stegenga

             Marijn de Groot

 

Pupillen

1e priis Liset Sijbesma

             Nyka Ottens

2e priis Jorn Hiemstra

             Fianne Dijkstra

             Anke Blanksma

 

Skoaljeugd + jonges/famkes

1e priis Redmer Wiersma

             Thijs Janssen

2e priis Siebo Boersma

             Judith v/d Weerdt

 

 

Alle stipers en frijwilligers, tige tank!

 

 

skoaljeugd jonges famkes 14 07

 

pupillen 14 07

 

welpen 14 07

 

kabouters 14 07