Utslach sealkeatswedstriid

Op snein 17 desimber ha we wer ús jierlikse ôfsluter fan it jier hân yn sporthal de Greidhoeke. 

Nei in list fan 3 omlopen mei wikseljende maten wienen de prizen úteinlik foar:

A-klasse
1e: Tymen Dijkstra
2e: Abe-Jan Stegenga

B-klasse
1e: René Velzen
2e: Wiepkje Hiemstra

C-klasse
1e: Mattie Dijkstra
2e: Jelle de Boer