KNKB siket jeugdskiidsrjochters

KNKB siket jeugdskiidsrjochters. Is dit wat foar dy? Sjoch ûndersteand foar mear ynformaasje.

 

Wat wurdt der fan dy ferwachte?

 • It folgjen fan twa kursus-jûnen
 • Ticht by hûs jeugdwedstriden te lieden
 • In minimale leeftiid fan 16 jier
 • Lidmaatskip by de KNKB

 

Wat krijst fan de KNKB?

 • Oplieding en in coach
 • In fergoeding fan 55 euro per wedstriiddei
 • Klean
 • Mooglikheid om troch te groeien ta senioaren-skiidsrjochter

 

Opliedingsjûnen

 • 8 en 22 febrewaris
 • Lokaasje: Sporthal De Trije yn Frjentsjer
 • 19,30 oere oant 22 oere

 

Foar mear ynformaasje kinst kontakt opnimme mei:

FB Oranjewoud Kaatsacademie

Till.: 06-10053871

Mail: a.hijlkema@knkb.nl