Flessenbonnen-aksje by de Jumbo

Yn de moanne april is Keatsferiening Easterein útlotte foar de flessenbonnen-aksje by de Jumbo yn Wommels.

De KF docht dit tegearre mei de keatskampkommisje.

Sy sil de dielnimmende bern ynformearje dat de bern de flessen ek meinimme kinne nei it keatskamp (24-26 april 2017)en dan levert de keatskampkommisje de flessen yn. 

Mar fansels kinne jimme de flessen sels ek ynleverje en it bontsje yn de bus neist de flessenautomaat goaie.

Alfêst bedankt en we hoopje op in goeie opbringst!

 

flessen actie afb