Ferslach federaasje partij 2 juny

Hjoed in federaasje-wedstriid yn Easterein foar alle jeugd út Federaasje Snits. Wat in pracht gesicht sa’n fjild fol mei entûsjaste bêrn dy’t sa sportyf en gesellich oan it keatsen binne!

 

It waar kin in haadrol spylje tydens in keatsdei, soms posityf, soms negatyf. Wêr’t we foarrich jier nei de earste omloop de partij spitich genoch ôflasse moasten yn ferbân mei tonger sloech it waar hjoed foarbest op! Sinne, mar net te waarm, lekker wyntsje, net te folle. Ideaal keatswaar dus!
Yn oerlis mei de TK fan de federaasje hiene we ús best dien om der foar eltsenien wer in moaie list fan te meitsjen. Dat makke oan de ein fan de lange keatsmiddei/jûn de folgende bêrn die’t in priiske mei nei hús ta nimme mochten:

 

Welpen famkes

1e priis  
Martsen van der Goot  Goaiiengea
Brecht Stegenga  Easterein

 

2e priis 
Brecht Renema  Heech
Jiska Altenburg  Turns

Welpen jonges

1e priis 
Laas van Dalfsen Nijlân
Sietse Jellema  Wommels

 

2e priis 
Jelmer de Boer  Nijlân
Mikkel Guljé  Goaiiengea

 

3e priis 
Johannes de Boer Hommerts
Frans Oosterbaan Skearnegoutum

 

 

Pupillen

1e priis 
Judith Cuperus  Nijlân
Ivanna Bonnema  Nijlân
Jesper Paauw  Easterein

 

2e priis 
Sjoukje Gerbrandy Goaiiengea
Rigt van der Velde Goaiiengea

Ridzert Veldman  Easterein

 

3e priis 
Afke Marije v.d Goot Goaiiengea
Benthe Ottens  Easterein

 

 

Skoalfamkes

1e priis 
Trudie Hoekstra  Reahûs
Frida Hofman  Hommerts

 

2e priis 
Nynke Paauw  Easterein
Esther Cuperus  Nijlân

 

3e priis 
Romy Postma  Winsum
Silke Stilma  Folsgeare 

 

 

 

 

Skoaljonges

1e priis 
Jan Johannes v.d Kamp Nijlân
Tjerk Andringa  Reahûs

 

2e priis 
Redmer van Netten Gaastmer
Henk Hoekstra  Hommerts
Pieter Breeuwsma Nijlân

 

Jonges/Famkes

1e priis 
Ignas Dijkstra  Mantgum
Jeska Terpstra  Easterein
Julia Paauw  Easterein

 

2e priis 
Klaas Jan Oosterbaan Skearnegoutum
Wieberen Posthuma Folsgeare

 

1e priis ferl. 
Jelger de Boer   Hommerts
Willem Koopmans  Britswert

Gerben Gerbrandy Reahûs

 

2e priis ferl. 
Kees van der Horst Easterein
Bote Altenburg  Reahûs
Alien Dijkstra  Easterein

 

 

Alle frywilligers, fan perkenlizzers oant bardraaiers, tige tank foar jim ynset!

Jeugdkommisje KF Easterein