Keatskes 05-06-2017

It Pinksterwykein stiet tradisjoneel it pearke-keatsen en it NK senioaren op it programma. Mar dêrneist fansels ek wer in protte oare wedstriden wêrby’t de Eastereiner keats(t)ers harren wer sjen litten ha.

 

Bygeand in oersjoch fan de priiswinners fan it ôfrûne wykein dy’t begie mei it skoalkeatsen en de federaasjewedstriid yn Easterein.

 

2 JUNY

 

Winsum, skoalkeatsen

1e priis famkes: Liset Sijbesma, Judith v/d Weerd, Marije Zijlstra

1e priis A klasse jonges: Jelmer Brouwer, Redmer Wiersma, Redmer Stegenga

1e priis B klasse jonges: Niels Hiemstra, Arjan Stremler, Tijmen de Groot

 

 

 

Easterein, federaasjepartij jeugd

 

1e priis welpen: Brecht Stegenga

 

1e priis pupillen: Jesper Paauw

2e priis pupillen: Ridzert Veldman

 

2e priis skoalfamkes: Nynke Paauw

 

1e priis jonges/famkes: Jeska Terpstra en Julia Paauw

1e priis ferl.: Kees v/d Horst en Alien Dijkstra    

      

 

 

3 JUNY

 

Wommels, famkes, ôfdieling

2e priis: Roelie Kroondijk, Jeska Terpstra, Selma de Boer

Kommende sneon (10 juny) stride boppesteande fammen en harren coaches Ype en Danny op it NK yn Makkum. Alfêst sukses!! Supporters binne fansels wolkom! It begiet yn Makkum om 10.00 oere.

 

Ek sneon it NK foar de jonges, yn Wergea (oanfang 10.00 oere). Foar Easterein dogge Rutger Wiersma en Bauke Reijnhoudt mei (fêste wearde Kees v/d Horst kin der helaas net by wêze yn ferbân mei in eksamen). Jim ek in soad sukses!

 

4 JUNY

 

Jorwert, froulju haadklasse, t.i.l.

2e priis: Imke v/d Leest

 

 

5 JUNY

Frjentsjer, NK manlju

Dirk-Yde Sjaarda, Jan Schurer en Bauke Dijkstra wiene de striders fan Easterein hjoed op it NK yn Frjentsjer. De 1e omloop wûnen sy fan Menaam mei 5-2/6-2. Yn de 2e omloop ferlearen sy fan, de lettere winner, Ljouwert mei de sifers 5-2/6-2.