Grut part “Keatsterras” klear

20120417 Terras

 

Op it B-fjild fan de sportfjilden fan de Skoalleseize komt in prachtig terras! It earste wurk derfoar is dien.

Guon sprekke fan it “Keatsterras”, mar it is fansels fan alle seizoenen en foar by alle aktiviteiten! Dat wurdt noflik sitten!

 

Moai stik wurk en ferriking fan de sportfjilden. Mei tank oan Boubedriuw Bootsma út Tirns en de ûnderoannimmers Okkema Easterein en HEGO Hommerts en fansels stifting De Skoalleseize.

 

20120417 Keatstraining

 

En al wie it gjin terraswaar, der waard fûleindich traint en keatst troch twa frouljuspartoeren, ûnder lieding fan in fanatyke en bliide trainer.