Jierferslach 2016

Besjoch it jierferslach fan 2016 ûnder ‘ynformaasje’. It is in prachtich moai neislagwurk fan foarich jier!

 

Klik op it plaatsje foar it iepenjen fan it jierferslach 2016