Jong-Feinte 2015: 1e omloop

 

 

1e omloop Jong-Feinte Partij 2015


 

Ferslaggen

1-2         Fjentsjer – Nijewier-Metselwier-Easternijtsjerk

Frjentsjer komt op 3-0 foar en Nijewier knokt sich goed werom. Op 3-2 6-6 in boppeslach en sa komme se op trije earsten gelyk. Frjentsjer pakt de 4 earsten en op seis gelyk, nei boppe fan Marco komme se op 5-3. Op 5-3 6-0 slacht Nijewier bûten en Frjentsjer troch nei de twadde list.

3-4         Peins – Arum

Untank dappere striid fan Arum koene se net op tsjin it opslachgeweld fan Menno van Zwieten. Op 4-0 6-6 wurdt it 5-0 foar Peins en op 5-0 6-4 slacht Jolt de bal boppe en giet Peins troch nei de twadde list.

5-6         Jelsum-Koarnjum-Britsum – Sint Jabik 2

In wedstriid mei in protte skjinne earsten foar Jelsum-Koarnjum. In soad opslachfouten fan Sint Jabik en sa ek de lêste bal op 5-0 6-0 bûten fan Sint Jabik. Jelsum-Koarnjum-Britsum troch nei de twadde list.

7-8         Wytmarsum – Boalsert 2

Boalsert nimt de lieding yn de wedstriid. Arum docht goeie pogingen om by te bliuwen, mar it ûntbrekt se oan genôch punten yn de earsten. Bart Reijenga fan Wytmarsum hie sa no en dan in prachtige sitbal, mar al mei al hie Wytmarsum mear fouten as Boalsert. Op 0-5 6-6 wie der noch in kâns foar in buordsje, mar de bal giet foar en Boalsert giet troch nei de twadde list.

IMG 1107

9-10       Easterein 1 – Boalsert 1

It giet goed mei Easterein 1 en se meitsje hast gjin fouten. Op 4-0 6-4 is de wedstriid hielendal yn hânnen fan Easterein wannear Doede-Rients in fleanende sitbal slacht en de fiif buordsjes pakt. Op 5-0 6-2 slacht Doede-Rients wer in sitbal en sa stiet Easterein 1 op de twadde list.

11-12     Seisbierrum-Pietersbierrum 2 – Berltsum

De wedstriid begjint spannend mei in oantal kear seis gelyk yn de earste earsten. Op 0-1 6-6 slacht Berltsum in sitbal en makket dêrmei earsten gelyk. Op 1-1 6-6 hâldt Berltsum de keats en pakt as earste it spul. Berltsum rint ferfolgens út nei 1-4 wêr Seisbierrum noch in buordsje pakt troch de keats te pakken op 1-4 6-2 mar dat is it lêste buordsje. Op 2-5 2-6 is Berltsum troch nei de twadde list.

IMG 1120IMG 1134

 

13-14     Easterein 2 – Bitgum

Bitgum hâldt goed grip op de wedstriid en lit de snelle foarsprong fan 0-3 net mear gean. Easterein krijt lytse kânsen om punten te pakken, mar de opslach fan Tsjisse Steenstra is te sterk. Op 0-4 6-0 is der in kâns op in buordsje mei in lytse keats, mar Easterein kin it net pakke oan de opslach. It wurdt rap 6-6 en op 0-4 6-6 slacht Tsjisse in sitbal. It wurdt úteinlik 0-5 4-6 en Bitgum giet nei de twadde list.

15-16     Lollum-Waaksens – Tsjummearum

Tsjummearum komt op in 1-5 foarsprong en dan begjint Lollum-Waaksens brutaal wei te keatsen. Nei in sitbal op 1-5 6-2 fan Joram begjint de ynhaal-race en nei in kwea-slach fan Tsjummearum wurdt it 4-5. Tsjummearum komt op 6-2 foar en mei in moaie retourslach, meitsje se de partij út.

17-18     Sint Jabik 1 – Seisbierrum-Pietersbierrum 1

De kreaker fan de dei. Oant spullen ta giet it gelyk op, weinig fouten fan beide kanten. Op 2-2 6-6 slacht Joran (ynfaller foar Pieter van der Schoot) kwea út en wurdt it 3-2 foar St. Jabik. Op 6-0 wurdt de keats net foarby slein troch Seisbierrum-Pietersbierrum en pakt Sint Jabik twa spul. Yn in spannend earst mei sitballen en boppeslagen slacht Johannes op 6-6 de bal bûten en is it 5-2. Yn it lêste earst komt St. Jabik op 6-4. Dan slacht Kees op en keert self knap foar de keats, 6-6. Op 5-2 6-6 en in keats, slacht Enno Kingma in sitbal en Sint Jabik is troch nei de twadde list.

19-20     Easterlittens – Minnertsgea

Dizze partij giet gelyk op en Easterlittens wit op in stân fan 3-2 6-4 in gat te slaan troch de keats te pakken, it wurdt 4-2. Op 4-2 6-6 bringt Minnertsgea de bal bûten de linen en sa komt Easterlittens op fiif earsten. Op in stân fan 3-5 4-6 giet Easterlittens troch nei de twadde list.

IMG 1137IMG 1147

21-22     Grou – Makkum

Makkum rint snel út nei in 0-3 foarsprong. Grou prebearet Makkum ûnder druk te krijen troch hege djippe ballen op te slaan, mar dit giet om en om goed en mis. Grou, debutant op de 11e edysje fan de Jong-Feinte pakt op 2-5 6-4 noch in buordsje en it wurdt 3-5. Dat is it lêste buordsje foar Grou want Makkum giet troch nei de twadde list mei in 3-5 6-6 winst.

IMG 1149

23-24     Goaiingea – Menaem

Menaem pakt de lieding yn dizze wedstriid en Goaiingea hat op 1-3 6-6 kâns om oanslúting te finen, mar de bal giet spitigernôch bûten. Menaem giet troch nei de fiif earsten op 2-4 6-6. Op in stân fan 2-5 4-6 giet Menaem troch nei de twadde list.

25-26     Dronryp – Ingelum

Dronryp komt degelik op in 3-1 foarsprong en op 6-6 slacht Ingelum in sitbal en ha se wer oanslúting, 3-2. De folgende twa earsten binne ek foar Dronryp en op 5-2 6-2 pakt Dronryp de winst en stean se op de twadde list.

27-28     Wommels – Achlum

Beide partoeren hâlde de spanning deryn troch gelyk op te gean. Op in stân fan spullen gelyk en skjinne 6 foar Achlum slacht Achlum in sitbal en pakke se as earsten de trije earsten. Se rinne gau út nei 2-5 en op 2-5 4-6 moat Wommels belies jaan en giet Achlum troch nei de twadde list.

 

Utslaggen

1e   omloop
1) Frjentsjer – 2)   Nijewier-Mitselwier-Easternijtsjerk 5-3:6-0
3) Peins – 4) Arum 5-0:6-6
5) Jelsum-Koarnjum-Britsum –   6) St Jakob 2 5-0:6-0
7) Wytmarsum – 8) Boalsert 2   0-5:6-6
9) Easterein 1 – 10) Boalsert   1 5-0:6-2
11) Seisbierrum-Pitersbierrum   2 – 12) Berltsum 2-5:2-6
13) Easterein 2 – 14) Bitgum   0-5:4-6
15) Lollum-Waaksens – 16)   Tsjummearrum 4-5:4-6
17) St Jakob 1 – 18)   Seisbierrum-Pitersbierrum 1 5-2:6-6
19) Easterlittens – 20)   Minnertsgea 5-3:6-4
21) Grou – 22) Makkum 3-5:6-6
23) Goaiingea – 24) Menaem   2-5:4-6
25) Dronryp – 26) Ingelum   5-2:6-2
27) Wommels – 28) Achlum   2-5:4-6