Jong-Feinte 2015: 2e omloop

2e omloop Jong-Feinte Partij 2015


Ferslaggen

1-3         Frjentsjer – Peins

Frjentsjer komt in spul foar tsjin Peins, mar dan krijt Peins fleugels en nimt de lieding mei 2-4. Frjentsjer nimt it wer oer en komt op twa spullen gelyk. Se pakke ek it fiifde buordsje en op 5-4 6-2 liket de opslach bûten te gean, mar Menno slacht derop. Frjentsjer troch nei de tredde list!

5-8         Jelsum-Koarnjum-Britsum – Boalsert 2

Boalsert nimt rap skjinne trije earsten foarsprong. Op in stân fan 0-3 6-6 pakt Jelsum-Koarnjum-Britsum it earste buordsje en it wurdt 1-3. Boalsert lit de foarsprong net mear út hannen gean en rint gau troch nei 1-5. Op 1-5 2-6 komt der in keats en slacht Boalsert op. Se pakke de keats en binne troch nei de tredde list.

9-12       Easterein 1 – Berltsum

Easterein begjint goed troch op 1-1 6-4 de keats te pakken en sa it spul binnen te slepen. Se rinne ferfolgens út nei in 4-2 foarsprong en op 5-2 4-6 krijt Berltsum noch in kâns om oanslúting te finen en dit slagget se. It wurdt 5-3 en de spanning is wer in bytsje werom. Dit duorret lykwols net lang en op 5-3 6-4 soarget Easterein derfoar dat se trochgean nei de tredde list.

14-16     Bitgum – Tsjummearum

De moaiste partij fan de twadde list. Twa partoeren oan mekoar weage en dit lieten se ek sjen. Der wurde fjouwer earsten op 6-6 beslist. Op 5-5 is Bitgum wat ûngelokkich yn it perk en op 5-5 0-6 wurdt de bal kwea útslein.

IMG 1162

 

IMG 1163

 

17-19     St. Jabik – Easterlittens

It degelike keatsen fan St. Jabik yn de earste omloop is fuort tsjin Easterlittens. Se meitsje tefolle fouten en komme net lekker yn de wedstriid. Easterlittens makket dêr goed gebrûk fan mei Erwin Zijlstra as motor fan it partoer. Easterlittens komt 0-5 foar en op 6-6 slacht Erwin bûten sadat Sint Jabik noch in buordsje pakt. Mear sit der net yn en op 1-5 4-6 pakt Easterlittens de winst.

22-24     Makkum – Menaem

De earste helte fan de partij is yn hânnen fan Makkum en se komme op skjinne trije earsten foarsprong tsjin Menaem. Makkum bliuwt fokust op de oerwinning en op 5-2 6-6 slacht Menaem de bal bûten. Makkum troch nei de tredde list.

IMG 1165

25-28     Dronryp – Achlum

Dronryp start goed troch fuort op in spul foarsprong te kommen. Achlum pakt ek noch in earst, mar Dronryp hâldt de lieding en pakt de 4 earsten tsjin 1 foar Achlum. Dronryp hat de prizen al yn it sicht en sa fier is it dan ek op in stân fan 5-2 6-2. Se komme mei in steand nûmer yn de heale finale.

IMG 1167

IMG 1170

Utslaggen

2e omloop
1) Frjentsjer – 3) Peins 5-4:6-2
5) Jelsum-Koarnjum-Britsum – 8) Boalsert 2 1-5:2-6
9) Easterein 1 – 12) Berltsum 5-3:6-4
14) Bitgum – 16) Tsjummearrum 5-5:2-6
17) St Jakob 1 – 19) Easterlittens 1-5:4-6
22) Makkum – 24) Menaem 5-2:6-6
25) Dronryp – 28) Achlum 5-2:6-2