Jong-Feinte 2015: Finale

Finale Jong-Feinte Partij 2015


8-9         Boalsert 2 – Easterein 1

IMG 0002

Boalsert 2 mei de keatsers Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en Julian Faber nimme it op tsjin Easterein 1 mei Doede Rients Okkema, Rémon Tie Bouma en Jan Schurer. It earste buordsje is foar Boalsert wannear Doede Rients de bal bûten bringt op 6-6. Boalsert komt ferfolgens in spul foar en op in stân fan 2-0 0-6 slacht Jan op en wit de bal sels foar de keats te keren en makket sa 2-1. Yn it folgende buordsje wurdt der om keatst mei steeds twa keatsen.

IMG 0008

 

Op 2-1 6-6 slacht Jan in dikke keats en hy mei self opslaan. In prachtige tuskenynse sitbal fan Jan, mar Hendrik stapt der moai ûnder en de bal giet boppe. 3-1 foar Boalsert. Troch om en om bûtenslaggen en sitballen fan Boalsert wurdt it 3-1 6-6 en stiet Peter van Zuiden oan de opslach. Jan slacht de bal spitigernôch kwea en sa komt Boalsert op in 4-1 foarsprong.

IMG 0014

Op 4-1 6-6 is dêr wer in kâns foar Easterein om oanslúting te finen, mar Easterein kin de keats net foarby slaan en it wurdt 5-1 foar Boalsert. Dan in rap earst mei in boppeslach fan Jan en trije bûtenslaggen van Peter: 5-2. Beide partoeren bliuwe der om keatsen en fjochtsjen en op 5-2 2-6 bringt Doede Rients de bal tuskenyn. In sitbal! It wurdt 5-3, de spanning is wer werom.

IMG 0015

Op in stân fan 5-3 2-4 lizze der twa lytse keatsen en Boalsert stiet oan de opslach. Elts pakt in keats en it wurdt 5-3 4-6. Der komt in dikke keats te lizzen en Boalsert mei prebearje dizze foarby te slaan. Hendrik docht dat troch de bal boppe te slaan: 5-3 6-6. Op dizze stân giet de opslach bal fan Doede Rients krékt foar de foarline en dêrmei komt der in ein oan dizze finale.

IMG 0017

IMG 0019

Boalsert wint de 11e edysje fan de Jong-Feinte Partij en foar Easterein is der in moaie twadde priis!


Finale
8) Boalsert 2 – 9) Easterein 1 5-3:6-6

 


Prizen