Jonge-Feinte 2015: heale finales

Heale finales Jong-Feinte partij 2015


Ferslaggen

25-8       Dronryp – Boalsert 2

Dronryp mei Rense Sijbesma, Sander Kingma en Wierd Baarda tjin Boalsert mei Peter van Zuiden, Hendrik Bouwhuis en Julian Faber. Dronryp pakt op 6-4 it earst nei in bûtenslach fan Peter. Op de folgende 6-4 pakt Dronryp it spul troch in kweaslach fan Hendrik. Boalsert komt op 2-1 nei kwea út fan Sander op in stân fan 2-0 2-6. Op 2-1 6-4 bringt Wierd de bal heech achteryn en pakt dêrmei de keats en in 3-1 foarsprong. Yn it folgende earst in sitbal fan Peter op 3-1 0-6 en sa fynt Boalsert oanslúting mei 3-2. Op 3-2 6-4 slacht Peter de bal foar en set Dronryp op twa spul. Op 4-2 4-6 makket Peter syn fout wer goed troch de bal boppe te slaan en de spanning is wer werom: 4-3. In belangryke slach op 4-3 6-6. It wurdt 5-3 foar Dronryp as Boalsert de bal bûten bringt. Op 5-3 4-4 slacht Wierd op. De earste is foar en de twadde falt bûten: 5-4. Boalsert pakt in skjinne 6 en mei in sitbal bringe se de stân wer yn lykwicht. 5-5 6-6 wurdt al foarsein en dat wurdt it ek. It giet fan 2-2 nei 4-4 en dan komme der twa keatsen. De earste keats is foar Boalsert en de twadde foar Dronryp. Wierd slacht op alles oan ‘e hang in platte bal foaryn en Boalsert makket dêr in dikke keats fan. Dan kin Dronryp de keats net foarby slaan en giet mei de tredde priis nei hûs. Boalsert wint en nimt it yn de finale op tsjin thúsdoarp Easterein.  

IMG 9905

IMG 9916

 

IMG 9917

 

IMG 9944

IMG 9947

9-19       Easterein – Easterlittens

Oant earsten gelyk binne de partoeren yn lykwicht. Op 1-1 6-4 slacht Rémon boppe en makket 2-1. Erwin Zijlstra bringt de bal bûten op 2-1 6-0. Op 3-1 4-4 slacht Doede-Rient 2 sitballen en bringt Easterein dêrmei op in 4-1 foarsprong. Easterlittens komt werom oant 4-3 nei it pakken fan in keats op 4-1 2-6 en troch in earst fouten fan Easterein. Jan slacht de bal geweldich boppe op 4-3 6-2: fiif earsten foar Easterein. Op 5-3 4-6 liket Easterlittens noch in buordsje te pakken, mar it wurdt 6-6 troch in sitbal fan Doede-Rient op de foarynse. Op in stân fan 5-3 6-6 stiet Doede-Rients opnij oan de opslach en bringt in spektakulêre sitbal djip achteryn. Easterein nimt it yn de finale op tsjin Boalsert.

IMG 9949

IMG 9920

IMG 9976

Utslaggen

Heale finale
25) Dronryp – 8) Boalsert 2 5-5:6-6
9) Easterein 1 – 19) Easterlittens 5-3:6-6