Jongerein keatsen 2024

Hé keatstopper fan KF Easterein!

We gean wer los en wol mei keatsseizoen 2024! Binne jim der al klear foar om wer mei de keatsbal oan de slach te gean? Wy ha der wol wer in soad sin oan! Dat is ûnder oare te sjen oan dizze moaie flyer. Alle aktiviteiten en oare ynformaasje stean wer handich op in rychje, dus bewarje dizze goed.

Download hjir de Jongerein Flyer 2024