Jongerein moat keatse! Dus…

Sneon 21 july 2012 stiet de Posthumapartij foar de senioaren op de aginda!

 

It bestjoer merkbyt dat de jongerein net folle oan keatsen ta komt, foaral de skoaljonges en skoalfamkes.

Derom meie de skoaljonges, skoalfamkes en fansels ek de jonges en famkes ek mei dwaan!!

 

Dus jou jimme manmachtich op foar dizze ledepartij, de Posthumapartij! opjefte@kfeasterein.nl

Posthuma logo-3