Karmasters-kateraars Jong-Feinte Partij

 

 

Karmasters en kateraars op de Jong-Feinte Partij 26 july 2017:

• Eefje Hiemstra   
• Pep de Boer
• Philippus Hingst                                 
• Gerrit de Jong
• Karin Sjaarda                                      
• Jan Terpstra
• Imke van der Leest                            
• Harm Akkerman
• Judy Bergsma                                     
• Pietrik Brouwer
• Tineke Dijkstra                                   
• Hendrik Bouwhuis
• Tineke Kamstra                                 
• Auke de Boer
• Rinse van der Berg                          
• Helga Sjaarda
• Siemke Andela
• Anco Elgersma
• Carin Ypma                                         
• Geert Dijkstra
• Tineke Yntema                                   
• Sybren Wassenaar
• Jan Reitsma 
• Jacob van der Velde
• Klaske Plantinga                             
• Han Kooistra                                    
• Gert Jan Hiemstra                          
• Roel Sijbesma
• Martine Tiemersma
• Elly Tiemersma
• Ype Tiemersma
• Froukje Dijkstra

Elts wurdt úterlik 09.30 oere ferwachte. Earst kofje/thee mei gebak en om 09.50 oere mei syn allen op de foto sadat om 10.00 oere elts syn/har plak op ‘e line ynnimme kin.

 

We kin noch wol inkele frijwilligers brûke! Opjaan kin by Jelle de Boer: j.i.deboer@outlook.com

 

 

 

 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"</p>"</p>"</p>”