Keatsers op paad

Nei it offisjele keatsseizoen binne der noch allegear wylde en oare keatswedstriden. Fansels dogge oan dy wedstriden ek altyd wol Eastereinders mei. Hji efkes in oersjoch fan de wedstriden en winners dy’t we witte…

 

Wa ek meidien hat oan in bysûndere keatspartij, lit it ús witte: webbehear@kfeasterein.nl

 

 

15-09-2013 – Kippetjespartij Winsum

20130915 Kippetjespartij

1e priis foar Carlo Booms, Marten Faber en Hendrik Bouwhuis

Yn de dames B wie der in 5e priis foar Sietske Merkus, Joutsen Okkema en Tineke Yntema

 

Sjoch foar alle útslaggen en foto’s op http://deploechfantsien.nl/

 

 

 

 

22-09-2013 – Strjitkeatsen Berltsum – TDF

 

Jelte Pieter Dijkstra wûn it dêr mei Herman Sprik en Hans Wassenaar en de prizen wienen net mis, in nije fiets!

20130922 TDF Strjitkeatsen4

20130922 TDF Strjitkeatsen5

En de 1e priis yn de ferliezersronde (in moaie sporttas!) wie foar Danny Roos, Bauke Dijkstra en Marten Faber.

 20130922 TDF Strjitkeatsen1

20130922 TDF Strjitkeatsen2

20130922 TDF Strjitkeatsen3

 

Mear foto’s op Berlikum.com