Keatskamp 2015

 

2015_KFE_Keatskampkrantsje (PDF) 

Twadde edysje keatskamp fol fan kleur

Neidat we ôfrûn jier foar it earst in keatskamp startten hawwe, en suksesfol, koe in ferfolch fansels net út bliuwe. De measte yngrediïnten ha we gelyk holden: trije dagen serieus en mei in laits yn aksje, oernachtsje yn de Skoalleseize en…

Fansels mei knallende en swingende musyk út de boksen op ûnferwachtse mominten en daliks de striid ûnderling oan gean. Foaral dat lêste foar de no al ferneamde bonuspunten.

De measte bonuspunten wienen foarich jier behelle troch de fammen, dy’t de swiere striid oan gongen mei de jonges. Dit jier sille de bern fan alle leeftiden troch elkoar setten wurden en elk dúdlik mei in eigen kleur. Hokker groep sil dit kear yn de bokaal gravearre wurde en de winst in jier mei harren sels mei drage?

Kom op woansdei 6, tongersdei 7 en freed 8 maaie nei it sportkompleks fan de Skoalleseize om ús kabouters oant skoaljeugd te bewûnderjen mei as ien fan de hichtepunten: op tongersdeitejûn de Bûnte jûn. It belooft in kleurige, fleurige boel te wurden, graach oant dan!

 

Fragen kinne stjoerd wurde nei keatskamp@kfeasterein.nl

De keatskampkommisje,

Bauke, Marije, Sieta en Imke

 

Mear ynformaasje komt en stiet op dizze site en op www.facebook.com/keatskamp