Keatskes: 04-09-2016

It seizoen sit der op yn Easterein, dat wol sizze dat we noch twa aktiviteiten ha yn 2016. Fansels de Stiperdei op snein 11 septimber en fan’t winter noch sealkeatsen foar de senioaren.

Ek yn de Federaasje is it al dien mei it seizoen, maar by de KNKB noch in pear wykeinen en fansels de kippetjespartij op snein 18 septimber!

 

Snein 4 septimber

 

Frjentsjer – Manlju 50+ A t.i.l.

De 2e priis yn de A-klasse foar Tjeerd Dijkstra mei Dirk Poortstra en Peter Kwast

 

Frjentsjer – Manlju 50+ B t.i.l.

De 2e priis yn de B-klasse foar Sipke Hiemstra mei Jan Hoekstra en Anno Miedema

 

Wommels – Froulju haadklasse f.f.

Imke vd Leest komt yn Wommels yn de finale mei Iris van der Veen en Sjanet Wijnia en se winne de 2e priis.

20160904 WommelsFrouljuhaadklasse

Reduzum – Froulju 1e klasse f.f.

De krânsen binne dêr foar Roelie Kroondijk (foar Sietske Okkema) en Martine Tiemersma mei Martzen Deinum. De 2e priis is foar Jeska Terpstra mei Selma van der Molen en Kim Dijkstra (in famkespartoer!).

20160904 ReduzumFroulju1eklas1

 

20160904 ReduzumFroulju1eklas2

Letter mear (miskien)…