Keatskes 04-09-2017

It keatsseizoen rint op syn ein, noch in pear wykeinen en dan kin de keatswant foarearst efkes opburgen wurde. Mei name de 50 plussers lykje noch tige fit te wêzen oan it oantal prizen te sjen!

 

SNEIN 3 SEPTIMBER

 

Reduzum, froulju 1e klasse, f.f.

 

Jeska Terpstra, 3e priis

 

Reduzum, manlju 1e klasse f.f.

Bauke Dijkstra, 2e priis yn Reduzum, manlju 1e klas

 

 

Frjentsjer, manlju 50 plus, t.i.l.

 

1e priis, A klasse: Roel Sijbesma

 

2e priis, A klasse: Simon Kingma

 

1e priis, B klasse: Ype Tiemersma

 

2e priis, B klasse, ferl.: Jan Vellinga