Keatskes: 18-08-2013

Freed wie der in Federaasjewedstriid yn Easterein foar alle jongerein. Jelte Pieter alwer suksesfol op de haadklasse útnoeging. Snein wie de generale foar de Frouljus PC. Gjin fan de froulju fan Easterein hellen de 2e omloop. Mar woansdei is wer in hiele oare dei.

 

Freed 16 augustus

 

FEDERAASJE

 

Easterein – Federaasje jongerein – van Krimpenpartij

20130816 Easterein Federaasje 

De kabouters keatsten ek yn Easterein. De 1e priis wie foar Arjen Stremler, Senay Sixma en Anke Blanksma.

De 2e priis wie foar Niels Hiemstra en Daniel van der Weerdt

 

De oare útslaggen en foto’s folgje noch. Sjoch ek by 16-08-2013 – Van Krimpenpartij

 


Sneon 17 augustus

 

KNKB

 

Broeksterwâld – Manlju haadklasse útnoeging

20130817 Broeksterwald HKH

 

Jelte Pieter Dijkstra wint de 1e priis yn Broeksterwâld mei Alle Jan Anema en Daniël Iseger. Yn de finale winne se fan Enno Kingma, Renze Hiemstra en Hylke Bruinsma (5-3:6-2)

 

 

Easterlittens – Manlju 50+ A+B

Douwe Durk Reitsma wint yn de B-klasse mei Johannes de Graaf, Wommels en Henk Porte, Huzum de 1e priis yn de ferliezersronde.

 

 

Workum – Froulju 1e klasse t.i.l.

20130817 Workum1eklaskrans 

Imke vd Leest wint mei Ilse Noorman, Mantgum en Melissa R. Hiemstra, Stiens de krânsen. De finale wurdt wûn fan  Nicole Hempenius, Judy Bergsma en Wiljo Sijbrandij.

 

 

Reduzum – Pupillenfamkes A+B

20130817 Reduzum pupillenfamkes 

Corrie Kroondijk en Jildou de Groot, Menaam winne 2e priis yn de ferliezersronde

 


Snein 18 augustus

 

KNKB

 

Froubuurt – Manlju 1e klasse frije formaasje

20130818 Froubuurt Manlju1eklasse

Dirk-Yde Sjaarda, Gerrit Flisijn, Wommels en Jan Schurer, Arum winne de 3e priis.

 

 

Damwâld – Jonges A+B t.i.l.

20130818 Damwald JongesB

Der is in 1e priis yn de ferliezersronde yn de B-klasse foar Bote Jellema mei Wiebe Dijkstra, Anjum en Leander Postma, Deinum.

 

 

Deinum – Famkes A+B

20130818 Deinum FamkesB

Der is in 3e priis foar Dian Dijkstra en Akkelyna de Haan, Wier.