Keatskes: 24-07-2016

Woansdei 27 july binne we ta oan de 12 edysje fan de Jong-Feinte!

Dat we sizze jimme, keatsleafhawwers, keatsers en doarpsbewenners fan Easterein, kom op de 4e woansdei fan july nei sportpark De Skoalleiseize en wês tsjûge fan ien fan de moaiste keatswedstriden yn Fryslân, fûleindige jonge keatsers mei wille en striid genietsjend fan it moaie spultsje en de sfear yn en om it fjild!

Jong-Feinte dei, in wiere keatsdei!

(sjoch op de side lofts ûnder Jong-Feinte foar alle ynformaasje en histoarje)

 

Moandei 18 july

Makkum – Manlju 1e klasse t.i.l.

Yn Makkum de tradisjonele partij op moandei foar de 1e klasse t.i.l. Hjir wint Marten Faber de 2e priis mei Jan-Sjouke Weewer en Renze Pieter Hiemstra.

20160718 MakkumManlju1eklasse 

Sneon 23 july

Deinum – Froulju 1e klasse

In 2e priis foar Marije Hiemstra mei Anke Winkel en Jennie Terpstra. Yn de herkansing in 1e priis foar Jeska Terpstra mei Selma vd Molen en Annet de Haan.

Sjoch foar in wiidweidich moai ferslach: http://www.sfdeinum.nl/clubinfo/nieuws?n=31

 

Snein 24 july

Warkum – Manlju 1e klasse

Foar Dirk-Yde Sjaarda, Bauke Dijkstra mei Steven de Bruin in 3e priis op de frije formaasjewedstriid.

20160724 WarkumManlju1eklasse 

Holwert – Froulju 1e klasse

Foar Marije Hiemstra in twadde finaleplak en wer tsjin deselde tsjinstanner yn de finale. Mei Anke Winkel en Jennie Terpstra de 2e priis.

 

Gytsjerk – Skoalfamkes A

De 1e priis foar Corrie Kroondijk mei Fiera de Vries

20160724 GytsjerkSkoalfamkesA 

Gytsjerk – Skoalfamkes B

In 2e priis yn de ferliezersronde foar Nynke Paauw e=mei Tara Brit van der Meulen

20160724 GytsjerkSkoalfamkesB 

Boalsert – Pupillenjongens B klasse

In 3e priis foar Siebo Boersma mei Harmen Zuidema

20160724 BoalsertPupillenjongesB 

Letter mear …