Keatskes 28-05-2017

Ek dit (lange) keatswykein wer in protte prizen foar de Eastereiner keats(t)ers! Hjirûnder kin jim sjen wa’t allegear yn de prizen fallen binne.

 

25 MAAIE

 

Hearrenfean, manlju 50+

2e priis A klasse: Tjeerd Dijkstra

 

1e priis ferl. B klasse: Sipke Hiemstra

 

 

2e priis ferl. B klasse: Ype Tiemersma 

 

 

26 MAAIE

 

Reahús, federaasje

1e priis welpen: Fianne Dijkstra

2e priis welpen: Sander Velzen en Brecht Stegenga

  

 

 

1e priis pupillenjonges: Redmer Stegenga

2e priis pupillenfamkes: Liset Sijbesma

 

 

 

Turns, federaasje

1e priis famkes: Corrie Kroondijk en Alien Dijkstra

 

 

27 MAAIE

 

Achlum, manlju 1e klasse

1e priis: Bauke Dijkstra

 

 

 

Kimswerd, froulju 1e klasse

2e priis: Imke van der Leest

 

 

 

3e priis: Marije Hiemstra, Martine Tiemersma, Roelie Kroondijk

 

 

 

28 MAAIE

 

Kimswerd, famkes

1e priis A klasse: Roelie Kroondijk

1e priis B klasse: Corrie Kroondijk

 

 

 

3e priis B klasse: Selma de Boer

 

 

 

Wytmarsum, froulju 1e klasse

 

2e priis: Baukje Terpstra

 

 

 

1e priis ferl.: Imke van der Leest

 

 

 

Doangjum, manlju haadklasse

3e priis: Dirk-Yde Sjaarda